Status Prawny

Szpital Specjalistyczny „Inflancka” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej - podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Szpital działa w oparciu o:

  • ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654),

  • inne przepisy prawa obowiązujące podmioty lecznicze a w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

  • Statut Szpitala, zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Nr XXXV/858/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku,

  • akty zarządcze i pisemne polecenia wydane przez organ tworzący,

  • regulaminy wewnętrzne.

Pobierz teraz: Statut Szpitala

Organem tworzącym i nadzorującym Szpitala jest Miasto Stołeczne Warszawa.

W dniu 18 listopada 1998 roku, Szpital został zarejestrowany w Rejestrze Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Gospodarczego, Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 33 oraz w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez wojewodę mazowieckiego pod numerem 000000007170.

Usługi na Inflanckiej

poród i połóg
Przeżyj swój poród bez bólu. W naszym Szpitalu znieczulenie zewnątrzoponowe jest za darmo!
Prowadzenie ciąży
Zadbaj o siebie i dziecko. Zapisz się do Przychodni i skorzystaj z opieki okołoporodowej.
Szkoła rodzenia
Zajęcia w Szkole Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pacjentek zameldowanych w stolicy na pobyt stały lub czasowy.
Indywidualna Położna
Chcesz czuć się pewniej w ostatnich tygodniach ciąży? Skorzystaj z programu indywidualnej opieki położnej.