Przedmiot Działalności

Celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia. Szpital udziela świadczeń leczniczych w trybie stacjonarnym 24-godzinnym, oraz w trybie ambulatoryjnym.

 

Szpital świadczy usługi zdrowotne:

 • bezpłatnie – osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego lub na     podstawie innych przepisów prawa o bezpłatnych świadczeniach zdrowotnych,

 • odpłatnie – osobom nieuprawnionym w rozumieniu przepisów prawa o ubezpieczeniu zdrowotnym, oraz innym osobom, w zakresie świadczeń zdrowotnych nieobjętych umową Szpitala z publicznym płatnikiem za świadczenia zdrowotne.

 

Szpital może uczestniczyć w realizacji zadań i programów zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych.

 

Do zadań Szpitala należą między innymi:

 • Udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w Statucie Szpitala oraz we wpisie rejestrowym,

 • Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w Statucie Szpitala oraz we wpisie rejestrowym,

 • Udzielanie świadczeń w zakresie pomocy doraźnej w ramach Izby Przyjęć,

 • Udzielanie świadczeń diagnostycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, oraz analityki medycznej,

 • Zapobieganie powstawaniu chorób i urazów oraz promowanie zachowań prozdrowotnych, poprzez udział w programach profilaktycznych,

 • Prowadzenie szkoleń, praktyk i staży, w tym staży podyplomowych, oraz dokształcania pracowników medycznych.

 • Współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się problematyką ochrony zdrowia.

 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pomieszczeń i wydzierżawiania mienia Szpitala lub w powierzonym zakresie mienia m.st. Warszawy,

 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odpłatnego udostępniania sprzętu medycznego, wytwarzania preparatów do żywienia pozajelitowego oraz leków na zamówienia indywidualne – nie wymagających osobnej koncesji, licencji i/lub zezwolenia.

Usługi na Inflanckiej

poród i połóg
Przeżyj swój poród bez bólu. W naszym Szpitalu znieczulenie zewnątrzoponowe jest za darmo!
Prowadzenie ciąży
Zadbaj o siebie i dziecko. Zapisz się do Przychodni i skorzystaj z opieki okołoporodowej.
Szkoła rodzenia
Zajęcia w Szkole Rodzenia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa dla Pacjentek zameldowanych w stolicy na pobyt stały lub czasowy.
Indywidualna Położna
Chcesz czuć się pewniej w ostatnich tygodniach ciąży? Skorzystaj z programu indywidualnej opieki położnej.